+421 944 012 457
+421 944 034 215

Štefánikova trieda 71, Nitra 949 01

Ochrana osobných údajov

Pre nás, v spoločnosti LITE Anglická škola Nitra, s.r.o., so sídlom Štefánikova trieda 71 /bývalá budova Heineken/, 949 01 Nitra – ako prevádzkovateľa, je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás – našich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvame osobné údaje pre viaceré účely.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť
Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, odpovedať na vaše otázky, spracúvame váš titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je:
• čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď sú vaše osobné údaje nevyhnutné k zavedeniu prípadných predzmluvných alebo zmluvných vzťahov,
• čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas 2 rokov.

Keď si objednáte u nás službu jazykového vzdelávania,
Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, budeme o vás spracúvať titul, meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám uvediete v prihláške alebo sú predmetom tlmočenia a prekladov (napríklad ako súčasť dokumentov, ktoré sú určené na preklad). Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:
• čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže osobné údaje sú dôležité k plneniu samotného predmetu zmluvy, na základe ktorej pre vás službu zabezpečíme,
• čl. 6 ods. 1 písm. c) naša zákonná povinnosť, a to napríklad z dôvodu vystavenia daňových dokladov (napríklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), či v rámci riešení prípadných reklamácií alebo iných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné zákony
• čl. 6 ods. 1 písm. f) náš oprávnený záujem, a to z dôvodu identifikácie účastníka vzdelávacej aktivity, vystavenia dokladu o absolvovanom vzdelávaní a pod.

Bez spracúvania vašich osobných údajov nemôžeme pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s vami.
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našim zmluvným dodávateľom: Ing. Marcelou Köblösovou Andruškovou – Účtovníctvo, Mojmírovce 1464, 951 15 Mojmírovce, a to z dôvodu vedenia účtovnej agendy. Okrem toho, môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté subjektom, ktoré postupujú podľa osobitných zákonov najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad).
Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s osobitnými predpismi, a to napríklad 10 rokov v rámci účtovných dokladoch a bankových výpisov.

Keď vám zasielame novinky e-mailom
K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vašich jazykových zručností, spracovávame vaše meno, priezvisko a adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho linku bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odhlasovací link nájdete v pätičke každej e-mailovej správy, ktorú od nás obdržíte.

K zasielaniu e-mailových správ využívame systém Mail Chimp, overeného externého dodávateľa, ktorým je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia. Z tohto dôvodu budú vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny. Spoločnosť The Rocket Science Group však pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (tzv. bezpečný štít v oblasti spracúvania osobných údajov).

Keď nám poskytnete informácie o tom, ako ste boli spokojný s našimi službami
Referencie, alebo informácie o spokojnosti vás – našich klientov zverejníme vždy len vtedy, ak nám k tomu udelíte váš dobrovoľný súhlas, ktorý je zároveň právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vtedy spracúvame o vás meno, priezvisko, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a dáte súhlas k ich zverejneniu na našich webových stránkach. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď sa u nás uchádzate o prácu
Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov, v rámci a počas prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas, ktorý je zároveň právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V rámci evidencie žiadostí spracúvame titul, meno, priezvisko, adresu, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom životopisu, prípadne ďalších vami predložených dokumentov. Doba platnosti súhlasu je 1 rok. Aj napriek tomu však môžete súhlas kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím tejto doby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vaše rozhodnutie budeme plne rešpektovať a vaše osobné údaje z databázy uchádzačov o zamestnanie bezpečne zlikvidujeme.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi
K uchovávaniu dokumentov v elektronickej podobe využívame dátové úložiská spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. V oblasti ochrany spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Google Inc. certifikovaná v režime Privacy Shield.
Ku komunikácii s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi využívame aj služby Facebook, ktorých poskytovateľom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd. a Facebook, Inc. Preto, ak si v rámci komunikácie s nami vyberiete niektorú z uvedených služieb, môžu byť vaše osobné údaje predmetom prenosu do tretej krajiny (USA) v rámci režimu Privacy Shield.
K prevádzke našej internetovej stránky využívame služby Nic.sk, s.r.o., Dlhá 9
900 28 Ivanka pri Dunaji.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Ako dotknutá osoba (napríklad klient, uchádzač o zamestnanie alebo príjemca e-mailových správ) máte právo:
• vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom,
• na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
• namietať spracovanie vašich osobných údajov,
• na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na:
• emailovej adrese litenitra@litenitra.sk
• telefonicky na 0944 012 457
• osobne alebo poštou na adrese LITE Anglická škola Nitra, s.r.o., so sídlom Štefánikova trieda 71 /bývalá budova Heineken/, 949 01 Nitra